Povolení ke kácení

Dřeviny jsou chráněny zákonem před poškozováním a ničením.

 

Ke kácení stromů není třeba povolení obecního úřadu v těchto případech:

1) Jde o ovocné stromy (včetně ořešáku) v zastavěném území obce, zapsané v katastru jako zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.

2) Jde o stromy, jejichž obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí nedosahuje 80 cm.

3) Jde o souvislý porost zaujímající plochu do 40 m2.

4) Jde o kácení stromu (stromů) z naléhavého důvodu pro odvrácení bezprostředního ohrožení života a poškození majetku v značném rozsahu. V takovém případě se povolení vydává dodatečně.

 

V ostatních případech je nutné povolení obecního úřadu.

Povolení je nutné také, pokud jsou výše zmíněné stromy: součástí významného krajinného prvku, stromořadí min. 10 stromů nebo jako náhradní výsadba uložená jako kompenzace za jiné kácení v minulosti.


V žádosti by měly být tyto náležitosti:
Jméno, příjmení, adresa žadatele, doložení vlastnického nebo nájemního vztahu k pozemku, kde se dřevina nachází, specifikace dřevin žádaných ke kácení - druh, počet, velikost, obvod kmene ve výšce 130 cm, zdůvodnění žádosti.

 

Vydání (či zamítnutí) povolení je zdarma a trvá přibližně 10 dní.