Povolení ke kácení

03.10.2011 17:07

Dřeviny jsou chráněny zákonem před poškozováním a ničení. Ke kácení dřevin je nutné povolení orgánu ochrany přírody, až na níže uvedené výjimky, kdy je nutné jen záměr ohlásit obecnímu úřadu.


Ke kácení stromů rostoucích mimo les není třeba povolení obecního úřadu v těchto případech:
1) Jde o stromy, jejichž obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí nedosahuje 80 cm.
2) Jde o souvislý porost keřů zaujímající plochu do 40 m2.
3) Jde o kácení stromu (stromů) z naléhavého důvodu pro odvrácení bezprostředního ohrožení života a poškození majetku v značném rozsahu. V takovém případě se povolení vydává dodatečně.

Ve všech ostatních případech je nutné požádat obecní úřad o vydání povolení ke skácení stromu.

V žádosti obecnímu úřadu by měly být tyto náležitosti:
Jméno, příjmení, adresa žadatele, doložení vlastnického nebo nájemního vztahu k pozemku, kde se dřevina nachází, specifikace dřevin žádaných ke kácení - druh, počet, velikost, situační nákres, obvod kmene ve výšce 130 cm, zdůvodnění žádosti.